Общи условия за пътуване извън страната

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА ЮНИОН – ИВКОНИ ООД

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  Юнион Ивкони ООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по долу КЛИЕНТ) и Юнион Ивкони ООД, респективно собственик на системата Юнион Ивкони ООД (наричан за краткост по долу Юнион Ивкони ООД).
“КЛИЕНТ” е този, който използва системата на Юнион Ивкони ООД.
 
Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на резервационен талон и до напускането на системата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

1. КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети на union-ivkoni.com,  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на union-ivkoni.com  
3. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на Юнион Ивкони ООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
4. КЛИЕНТЪТ носи отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез union-ivkoni.com  до чужди  директории,  мрежи, компютри и други устройства. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които union-ivkoni.com осигурява връзка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД

1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Юнион Ивкони ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за Юнион Ивкони ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
2. Информацията предоставена от union-ivkoni.com  е изцяло собственост на Юнион Ивкони ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение с Юнион Ивкони ООД .
3. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.
4. Юнион Ивкони ООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
5. Юнион Ивкони ООД може да предоставя на медии и трети лица, обобщена справка от union-ivkoni.com,  единствено с цел рекламиране.
6. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта union-ivkoni.com  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
7. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 3 месеца от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.
8. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на Юнион Ивкони ООД.
2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от union-ivkoni.com
3. Юнион Ивкони ООД има право да промени дизайна на сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.

ПОКУПКА НА БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ С ЮНИОН ИВКОНИ ООД

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:

1. Изберете вид пътуване – в страната или международно пътуване;
2. Изберете желаната дестинация;
3. Изберете дата за пътуване;
4. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен;
5. Натиснете бутона „Търси разписание”;
6. В отворения нов прозорец, изберете желания от вас час на тръгване, а в случай, че сте избрали двупосочен билет с фиксирано връщане, изберете и съответния час на връщане. При двупосочен билет, можете да изберете и опция отворен билет, т.е. двупосочен билет без фиксирана дата за връщане. Валидността на такъв билет е една година от датата на пътуване в първа посока. При промяна на параметрите за пътуване задължително натиснете бутона „Обнови  Разписание”, за да Ви даде възможните часове за тръгване и връщане;
7. След като сте направили вашия избор, натиснете бутона „Продължи”;
8. В отворения нов прозорец попълнете задължително - ЕГН; Номер на карта за отстъпки (ако имате такава); Име и Фамилия; Е-mail, адрес и телефон за връзка. Резервацията ще бъде валидна при наличие на свободни места;
9. Прочетете Общите условия и отметнете, че сте съгласни с тях и ги приемате!;
10. Натиснете бутона „Купи”! При тази операция ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката и "Юнион Ивкони" няма достъп до данните за картата Ви;
11. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода – посочен на гърба на картата;
12. След успешно плащане ще бъдете пренасочени отново към сайта на "Юнион Ивкони" ООД за да получите резервационен номер. При неуспешно плащане резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. Ще получите информация на имейла за успешна/неуспешна резервация. Вашата заявка за резервация е покупка на билет от Юнион Ивкони ООД;
13. Следва да принтирате резервационния талон от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.

Забележка:
 
  •  Запазване на място в автобусите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД се осъществява след  100% заплащане на стойността на билета.
  •  Можете да се възползвате от предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите на служителите на Юнион Ивкони ООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай трябва да заплатите разликата в билета или може да ви бъде отказана транспортната услуга.

ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ

1. Билетите закупени чрез online системата, се получават на касите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД не по-късно от 60 минути преди пътуването от съответната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.
2. За да получите своя билет, трябва да предоставите, на служител на каса на ЮНИОН ИВКОНИ ООД,  разпечатано копие на резервационен талон или резервационния номер. В противен случай,  ЮНИОН ИВКОНИ ООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи „Юнион Ивкони“ ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез union-ivkoni.com за пътуване с Юнион Ивкони ООД  имат право:
  1. Да променят датата и часа пътуване -  единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка или до 10 минути след отпътуване от съответната спирка (при настъпили форсмажорни обстоятелста). За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията, резервационния талон или билета (ако такъв вече е издаден)      1.1 Допуска се само една презаверка на билет;
  2.  Да фиксират дата и час на двупосочен отворен билет - единствено и само при наличие на свободни места за желаните дата и час. Фиксирането може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 1 час преди отпътуване от съответната спирка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи закупения билет;
  3. Да се откаже от пътуването при следните условия:
3.1. До 48 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка;
3.2. От 48 до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ: - не дължи неустойка при презаверка;
- дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета при анулация;
3.3. От 24 до 1 час преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ:
- дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета при презаверка
- дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета при анулация;
3.4. По-малко от 1 час преди отпътуване и 10 мин. след отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ:
- дължи неустойка в размер на 30% от стойността на билета при презаверка
- дължи неустойка в размер на 50% от стойността на билета при анулация;
3.5. Повече от 10 мин. след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА;
3.6. Билети от категория X, Y и Z не подлежат на презаверка и анулация.
4. Презаверен билет не подлежи на анулация;
5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка;
При отказ от пътуване, сумата за билет, закупен чрез online системата, ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация.
 
 
ОТГОВОРНОСТ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД
 
1. Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 – чл.48 от Закона за автомобилните превози.
2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, Юнион Ивкони ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
3. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не може да предвиди  и/или предоврати, като изброяването не е изчерпателно.
4. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач, се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса при наличие на потвърждаващи документи.
5. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или на дефектите на самия багаж, или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър търговец непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.
 
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
 
1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. Юнион Ивкони ООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават!
3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Цените на билети обявени чрез union-ivkoni.com, за пътуване с  Юнион Ивкони ООД, са в български лева.
Юнион Ивкони ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на union-ivkoni.com.
Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.
При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 50 кг. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.
В съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози не се разрешава приемането и превози на пратки и багажи, които не принадлежат на пътник.
Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажите на пътниците на парични средства (независимо от валутата и размера), ценни книжа, документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите, превозвани в багажните отделения на автобусите . В случай на цялостна или частична липса и/или повреда на багаж съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им, ЮНИОН ИВКОНИ не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.
Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, ползването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично ползване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.
               
Изключение: притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.
 
 
ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

Юнион Ивкони ООД допуска единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.
Юнион Ивкони ООД не допуска превозване на домашни любимци и животни.

ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД Е ЗАБРАНЕНО!

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА

За достъп до online системата е необходимо следното:
  1. Интернет връзка;
  2. Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.
За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия се прилагат и за продажба на автобусни билети от касите на Юнион Ивкони ООД. В случай на противоречие между условията, изписани на гърба на билета, и настоящите Общи условия, предимство имат клаузите на настоящите Общи условия.

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.


 
Екскурзии и почивки